By - admin

券商产品净值一览(2018.10.12)

作品法典 作品缩写词                     单位净值 累计净值 日净值曲线上升斜率 关日期

851201 月月赢1年Z1号                 0         2018-10-12

851202 月月赢1年Z2号                1      1      0        2018-10-12

851204 月月赢1年Z4号                 0         2018-10-12

851206 月月赢2年Z1号                 0         2018-10-12

851213 月月赢1年S3号                 0         2018-10-12

851214 月月赢1年S4号                 0         2018-10-12

851215 月月赢1年Z5号                 0         2018-10-12

851216 月月赢1年Z6号                 0         2018-10-12

851217 月月赢1年Z7号                 0         2018-10-12

851218 月月赢1年Z8号                 0         2018-10-12

851231 月月赢3月Z1号                1      1      0        2018-10-12

851232 月月赢3月Z2号                1      1      0        2018-10-12

851233 月月赢3月Z3号                1      1      0        2018-10-12

851234 月月赢3月Z4号                1      1      0        2018-10-12

851261 月月赢6月Z1号                1      1      0        2018-10-12

851262 月月赢6月Z2号                1      1      0        2018-10-12

851263 月月赢6月Z3号                1      1      0        2018-10-12

851264 月月赢6月Z4号                1      1      0        2018-10-12

851265 月月赢6月Z5号                1      1      0        2018-10-12

851266 月月赢6月Z6号                1      1      0        2018-10-12

851267 月月赢6月Z7号                1      1      0        2018-10-12

851291 月月赢Z1291                   0         2018-10-12

851292 月月赢Z1292                     0         2018-10-12

851293 月月赢Z1293                   0         2018-10-12

852201 半载升睿远1期                    2018-10-12

852207 半载升睿远4期                    2018-10-12

852209 半载升睿远5期                    2018-10-12

859B04 量子化增强的力量集中突出3月          1      1      0        2018-10-12

859B10 量子化增强的力量集中突出3月          1      1      0        2018-10-12

859B12 量子化增强的力量集中突出3月          1      1      0        2018-10-12

859B13 量子化增强的力量集中突出3月          1      1      0        2018-10-12

859B15 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B17 量子化增强的力量集中突出3月          1      1      0        2018-10-12

859B18 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B19 量子化增强的力量集中突出3月          1      1      0        2018-10-12

859B20 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B24 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B26 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B78 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B81 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B82 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B85 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B86 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B87 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B88 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B89 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B90 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B92 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B93 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B94 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B96 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B97 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

859B98 量子化增强的力量集中突出6月          1      1      0        2018-10-12

860001 发亮阳光                          2018-10-12

860009 发亮明升体育官网增量                  2018-10-12

860012 发亮阳光稳债进项                  2018-10-12

862014 猛然震荡债主要原则2号A2                0        2018-10-11

863038 北斗七星2号X82                 1      1      0        2018-10-12

863091 北斗七星2号N5                  1      1      0        2018-10-12

863106 北斗七星2号X6                  1      1      0        2018-10-12

863108 北斗七星2号X8                  1      1      0        2018-10-12

863113 北斗七星2号X13                 1      1      0        2018-10-12

863115 北斗七星2号X15                 1      1      0        2018-10-12

863122 北斗七星2号X22                 1      1      0        2018-10-12

863123 北斗七星2号X23                 1      1      0        2018-10-12

863124 北斗七星2号X24                 1      1      0        2018-10-12

863127 北斗七星2号X27                 1      1      0        2018-10-12

863129 北斗七星2号X29                 1      1      0        2018-10-12

863132 北斗七星2号X32                 1      1      0        2018-10-12

863134 北斗七星2号X34                 1      1      0        2018-10-12

863135 北斗七星2号X35                 1      1      0        2018-10-12

863136 北斗七星2号X36                 1      1      0        2018-10-12

863137 北斗七星2号X37                 1      1      0        2018-10-12

863138 北斗七星2号X38                 1      1      0        2018-10-12

863140 北斗七星2号X40                 1      1      0        2018-10-12

863142 北斗七星2号X42                 1      1      0        2018-10-12

863143 北斗七星2号X43                 1      1      0        2018-10-12

863145 北斗七星2号X45                 1      1      0        2018-10-12

863146 北斗七星2号X46                 1      1      0        2018-10-12

863147 北斗七星2号X47                 1      1      0        2018-10-12

863148 北斗七星2号X48                 1      1      0        2018-10-12

863151 北斗七星2号X51                 1      1      0        2018-10-12

863152 北斗七星2号X52                 1      1      0        2018-10-12

863154 北斗七星2号X54                 1      1      0        2018-10-12

863155 北斗七星2号X55                 1      1      0        2018-10-12

863164 北斗七星2号X64                 1      1      0        2018-10-12

863170 北斗七星2号X70                 1      1      0        2018-10-12

863171 北斗七星2号X71                 1      1      0        2018-10-12

863172 北斗七星2号X72                 1      1      0        2018-10-12

863174 北斗七星2号X74                 1      1      0        2018-10-12

863178 北斗七星2号X78                 1      1      0        2018-10-12

863179 北斗七星2号X79                 1      1      0        2018-10-12

863180 北斗七星2号X80                 1      1      0        2018-10-12

863181 北斗七星2号X81                 1      1      0        2018-10-12

863184 北斗七星2号X84                 1      1      0        2018-10-12

863187 北斗七星2号X87                 1      1      0        2018-10-12

863191 北斗七星2号X91                 1      1      0        2018-10-12

863193 北斗七星2号X93                 1      1      0        2018-10-12

863195 北斗七星2号X95                 1      1      0        2018-10-12

863196 北斗七星2号X96                 1      1      0        2018-10-12

863200 北斗七星2号X100                1      1      0        2018-10-12

863202 北斗七星2号X102                1      1      0        2018-10-12

863204 北斗七星2号X104                1      1      0        2018-10-12

863211 北斗七星2号X111                1      1      0        2018-10-12

863213 北斗七星2号X113                1      1      0        2018-10-12

863215 北斗七星2号X115                1      1      0        2018-10-12

863227 北斗七星2号X127                1  �

发表评论

Your email address will not be published.
*
*